สภานักศึกษา ม.ขอนแก่น ยกเลิกใช้คำนำหน้าระบุเพศ

สภานักศึกษา ม.ขอนแก่น ยกเลิกใช้คำนำหน้าระบุเพศ

เป็นอีกครั้งที่หน่วยงานทางการศึกษาเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยครั้งนี้เกิดขึ้นที่ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย วชิรวิทย์ เทศศรีเมือง ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามในประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 04/2565 เรื่อง ยกเลิกการใช้คำนำหน้าระบุเพศ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ความว่า เพื่อให้การดำเนินการและการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสมควรกำหนดให้ยกเลิกการใช้คำนำหน้าระบุเพศภายในสภานักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม โอบรับความหลากหลายทางเพศ และเคารพสิทธิของความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14.6 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1098/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

สภานักศึกษา ม.ขอนแก่น ยกเลิกใช้คำนำหน้าระบุเพศ

1.ประกาศนี้ให้เรียกว่า “ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 04/2565 เรื่อง ยกเลิกการใช้คำนำหน้าระบุเพศ”

2.ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

3.ในประกาศนี้ “กิจกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่จัดโดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“เอกสาร” หมายความว่า ประกาศ คำสั่ง บันทึกข้อความ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันภายในสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.ให้ยกเลิกการใช้คำนำหน้าระบุเพศในการประชุมสภานักศึกษา การประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษา การประชุมกรรมาธิการ กิจกรรม และเอกสารของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.ให้ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นรักษาตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาให้ประธานสภาวินิจฉัย และให้ถือว่าคำวินิจฉัยเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ epoqnet.com

ufa slot

Releated